Rodzaje szkoleń BHP

cze 26, 2018Szkolenia BHP

Szkolenia BHP dzieli się przede wszystkim na wstępne i okresowe. Pracodawcy często mają wątpliwości, w jaki sposób i z jaką częstotliwością należy wysyłać pracownika na przeszkolenie. W artykule odpowiemy na najbardziej popularne pytanie dotyczące rodzajów szkoleń.

Rodzaje szkoleń BHP – szkolenie wstępne

Szkolenie wstępne dzieli się na dwa segmenty:

  • instruktaż ogólny,
  • instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny pozwala na zaznajomienie pracownika z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. W tym również regułami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy. Instruktażowi ogólnemu poddawani są:

  • nowo zatrudnieni pracownicy,

    praktykanci,

  • uczniowie szkół zawodowych (którzy przyuczają się do zawodu).

Osobą, która może przeprowadzić takie szkolenie, jest pracownik służby BHP lub pracownik firmowy specjalnie posiadający odpowiednie uprawnienia do realizacji tego rodzaju instruktażu.

Szkolenie ogólne trwa standardowo około 3 godzin lekcyjnych. A w przypadku pracowników zajmujących stanowiska kierownicze nawet 4 godziny lekcyjne.

Kolejnym etapem szkolenia pracownika jest instuktaż stanowiskowy.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy – tak, jak sama nazwa wskazuje – będzie omawiał już bezpośrednio zagrożenia na danym stanowisku pracy, a także metody bezpiecznego działania i zapobiegania ewentualnym niebezpieczeństwom. Pracownik podczas szkolenia stanowiskowego zapoznaje się ze środowiskiem pracy występującym na piastowanym przez niego stanowisku oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanym danej pracy.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego jest pracodawca – jeśli posiada odpowiednie uprawnienia – lub przełożony. Szkolenie tego rodzaju należy zrealizować przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania zadań na danym stanowisku.

Kto jest objęty tego rodzaju szkoleniem?

  • Pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których występują zagrożenia dla zdrowia,
  • Pracownicy przenoszeni na takie stanowiska,
  • Uczniowie odbywający praktykę zawodu,
  • Praktykanci.

Szkolenia okresowe

W ramach szkoleń okresowych wiedza z zakresu BHP jest uaktualniana i utrwalana. Interwał, w którym konieczne jest odbycie szkolenia wynosi 3, 5 lub 6 lat w zależności od obejmowanego stanowiska. W przypadku stanowisk niebezpiecznych np. praca na wysokości interwał między szkoleniamy wynosi 1 rok.

Miasta w których prowadzimy szkolenia BHP

Szkolenia BHP to nasza specjalność, skontaktuj się z nami.